Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Maud&Mie

1. Identiteit van de ondernemer

Maud&Mie heeft haar maatschappelijke zetel te Ezaart 95, 2400 Mol, België en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer: 0684847021.
Het BTW nummer is: BE0684847021
Voor meer info, vragen en opmerkingen kan u ons altijd bereiken op: [email protected]

2. Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendingskosten.
Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders vermeld.

Bij een bestelling geldt steeds de prijs en/of actie die op het ogenblik van de bestelling van toepassing is. Indien er korte tijd na een bestelling een artikel wordt afgeprijsd, geeft dit geen recht op terugbetaling van het prijsverschil.

3. Verzendingskosten

De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje. De tarieven voor België en Nederland staan hieronder.

3.1. België

Bestellingen vanaf 65€ worden gratis verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag wordt echter een bedrag aangerekend van 4,95€.

3.2. Nederland

Bestellingen vanaf 75€ worden gratis verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag wordt echter een bedrag aangerekend van 8,00€

4. Levering of afhaling

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

4.1 In geval van afhaling

De bestelling kan worden afgehaald op adres, Ezaart 95, 2400 Mol. Dit enkel na 17:00 en enkel na afspraak.

4.2 In geval van levering

De levering van producten zal uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Deze termijn is niet bindend maar geldt louter als richtlijn.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – voor zover mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Dit aan de hand van de instructies door ons verstrekt.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken. Dit kan gebeuren via e-mail naar [email protected]. Nadat de consument dit kenbaar heeft gemaakt, dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5. Meer info hierover kan je vinden op onze retourpagina

5.1 Kosten in geval van herroeping

1. Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, komen enkel de kosten van het terugzenden ten laste van de koper.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, ten laatste binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Wel moeten de producten al terug in bezit zijn van Maud&Mie.

6. Conformiteit en Garantie

1. Maud&Mie staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

5. De garantie geldt niet indien:
o Geleverde producten zelf door de consument gerepareerd en/of bewerkt zijn of hij deze door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o De producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;